Quyết định số 1407/2004/QĐ-NHNN

Quyết định số 1407/2004/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy định về việc công bố công khai báo cáo tài chính đối với Ngân hàng thương mại cổ phần do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 1407 2004 QĐ-NHNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 01 tháng 11 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 1407 2004 QĐ-NHNN NGÀY 01THÁNG 11 NĂM 2004 BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01 1997 QH10 và Luật Các tổ chức tín dụng số 02 1997 QH10 ngày 12 12 1997 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10 2003 QH11 ngày 17 6 2003 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 20 2004 QH11 ngày 15 6 2004 Căn cứ Luật Kế toán số 03 2003 Q11 ngày 17 06 2003 Căn cứ Nghị định số 166 1999 NĐ-CP ngày 19 11 1999 của Chính phủ về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng Căn cứ Nghị định số 49 2000 NĐ-CP ngày 12 09 2000 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại Căn cứ Nghị định số 86 NĐ-CP ngày 05 11 2002 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ cơ quan ngang Bộ Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc công bố công khai báo cáo tài chính đối với Ngân hàng thương mại cổ phần . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Điều 3. Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Các ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh thành phố nơi có các ngân hàng thương mại cổ phần đặt trụ sở chính Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Trần Minh Tuấn Đã ký QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Ban hành kèm theo Quyết định số 1407 2004 QĐ-NHNNngày 01 01 2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.