Quyết định số 2851/2005/QĐ-BCN

Quyết định số 2851/2005/QĐ-BCN về việc phê duyệt phương án và chuyển Xí nghiệp May 1 của Công ty Dệt Nam Định thành Công ty cổ phần May 1 Dệt Nam Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành, để sửa đổi khoản 4, khoản 6 Điều 1 Quyết định số 1695 ngày 09 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Xí nghiệp May 1 của Công ty Dệt Nam Định thành Công ty cổ phần May 1 Dệt Nam Định. | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 2851 QĐ-BCN Hà Nội ngày 09 tháng 09 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI KHOẢN 4 KHOẢN 6 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 1695 NGÀY 09 THÁNG 5 NĂM 2005 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN VÀ CHUYỂN XÍ NGHIỆP MAY 1 CỦA CÔNG TY DỆT NAM ĐỊNH THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 1 DỆT NAM ĐỊNH BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 55 2003 NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ công nghiệp Căn cứ Nghị định số 187 2004 NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần Xét đề nghị của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam Công văn số 1389 CV-CPH ngày 30 tháng 8 năm 2004 Theo đề nghị của Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức -Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi khoản 4 khoản 6 Điều 1 Quyết định số 1695 ngày 09 tháng 05 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Xí nghiệp May 1 của Công ty Dệt Nam Định thành Công ty cổ phần May 1 Dệt Nam Định như sau 4. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành a Vốn điều lệ đồng bốn tỷ tám trăm triệu đồng chẵn . b Cổ phần phát hành lần đầu là đồng tương ứng với cổ phần mệnh giá một cổ phần là trong đó - Cổ phần Nhà nước cổ phần chiếm 41 82 vốn điều lệ - Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp cổ phần chiếm 51 93 vốn điều lệ - Cổ phần bán đấu giá công khai cổ phần chiếm 6 25 vốn điều lệ. 6. Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 400 lao động trong doanh nghiệp là cổ phần danh sách theo Phương án cổ phần hóa doanh nghiệp. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng Bộ Chánh Thanh tra Bộ các vụ trưởng Cục trưởng thuộc Bộ Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam Tổng Giám đốc Công ty Dệt Nam Định Giám đốc Xí nghiệp May 1 và Hội đồng quản trị

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
440    83    3    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.