Identification and characteristics of muscle growth-related microRNA in the Pacific abalone, Haliotis discus hannai

The Pacific abalone, Haliotis discus hannai, is the most important cultivated abalone in China. Improving abalone muscle growth and increasing the rate of growth are important genetic improvement programs in this industry. MicroRNAs are important small noncoding RNA molecules that regulate post-transcription gene expression. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.